Ustawa dotycząca szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) weszła  w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. Ustawa dotycząca szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) weszła  w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. 

Zawiera ona dalsze regulacje mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom, jakie niesie dla przedsiębiorców epidemia COVID-19.

Tarcza antykryzysowa 2.0 obejmuje w szczególności nowelizację ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 1.0).Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0. w rozwiązaniach przewidzianych w tarczy antykryzysowej 1.0.

• Zmiany w zwolnieniach z opłacania ZUS dla przedsiębiorców

Rozszerzony został krąg podmiotów mogących skorzystać ze zwolnień z opłacania składek ZUS.  Przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnieniem ma zostać objęte 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

• Zmiany w świadczeniu postojowym dla samozatrudnionych

Rozszerzona została pomoc w postaci tzw. świadczenia postojowego dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Dotychczas świadczenie było jednorazowe. W efekcie wejścia w życie tarczy 2.0 świadczenie będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy. Kolejny raz świadczenie zostanie wypłacone na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Dodatkowo zniesiony został limit przychodów, jako jeden z warunków uzyskania świadczenia. Oznacza to, że w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

• Zmiany w mikropożyczkach ze środków Funduszu Pracy – zniesienie wymogu utrzymania zatrudnienia

Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy to jednorazowa pożyczka w wysokości 5 tys. zł na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców. Po zmianach pożyczkę będą mogły otrzymać również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. 

Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadzić swoją działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Zniesiono jednak warunek utrzymania stanu zatrudnienia, w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 rok, przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

• Możliwość renegocjowania warunków kredytu dla wszystkich przedsiębiorców

Ustawa zmieniła postanowienia tarczy antykryzysowej 1.0 wprowadzając możliwość dokonania przez bank zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego wszystkim przedsiębiorcom, a nie jak dotychczas jedynie mikro oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Zmiana dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

• Warunki zatrudnienia

Na czas zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszczalne jest: ograniczenie nieprzerwanego dobowego odpoczynku, zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

• Wnioski o restrukturyzację w katalogu spraw pilnych

Nowelizacja rozszerzyła katalog spraw pilnych, określonych w tarczy antykryzysowej 1.0, o wnioski restrukturyzacyjne oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ponadto przewiduje zawieszenie 30-dniowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli powód powstał w czasie stanu zagrożenia albo stanu epidemii.  

• Zmiany w prawie spółek – zdalne obrady i głosowanie rad nadzorczych także w sprawach wymagających głosowania tajnego

W uzupełnieniu do przepisów wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 1.0, uregulowano wprost, że rady nadzorcze spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki lub statut przewidują głosowanie tajne, pod warunkiem, że żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

• Zdalne obrady i głosowanie w innych podmiotach

Przepisy tarczy antykryzysowej 2.0. przewidują możliwość obrad i głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej także przez:
– walne zgromadzenie w rozumieniu ustawy – Prawo spółdzielcze,
– władze fundacji oraz stowarzyszenia,
– zgromadzenia uczestników, rady inwestorów oraz zgromadzenia inwestorów funduszy inwestycyjnych.