Grzelak i Wspólnicy, Kancelaria Patentowo-Prawna

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej, obsługa prawna i biznesowa firm i instytucji

Sigeon IP – kompleksowe doradztwo prawne

Oferujemy Klientom Sigeon IP kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa spółek i prawa handlowego, fuzji i przejęć, prawa pracy, prawa spółdzielczego, prawa finansowego i innych. 

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. Doradzamy przy transakcjach oraz w trakcie prowadzenia negocjacji. Wspieramy naszych Klientów przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych i ich realizacji, ale także w prowadzeniu bieżącej, codziennej działalności.

więcej

Pomagamy Klientom na każdym etapie prowadzenia przez nich sporów – od postępowania przedsądowego i próby polubownego rozstrzygnięcia sprawy, aż do egzekucji przysługujących im roszczeń. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji i innymi podmiotami.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi prawne z zakresu własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych, ochrony know – how i tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku i dóbr osobistych oraz transferu technologii. Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z ochroną, obrotem oraz zarządzaniem prawami własności intelektualnej. Pomagamy przy wyborze strategii ochrony, przygotowaniu i negocjowaniu umów obejmujących prawa własności intelektualnej oraz wdrażanie nowych technologii. Przeprowadzamy audyty praw własności intelektualnej i identyfikujemy potencjalne ryzyko związane z ich wykonywaniem. Doradzamy w sprawach związanych z ochroną przed nieuczciwą konkurencją, w tym dotyczących ochrony oznaczeń i wyglądu produktów oraz nieuczciwej reklamy.

Prowadzimy postępowania związane z unieważnieniami i naruszeniami praw wyłącznych, tj. prawa do patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez podmioty trzecie, jak również wspieramy naszych Klientów w przypadkach wysunięcia wobec nich roszczeń związanych z potencjalnym naruszeniem praw osób trzecich. Nasz zespół doświadczonych rzeczników patentowych i radców prawnych doradza i prowadzi postępowania sporno-sądowe analizując potencjalne zagrożenia i sytuację prawną.

Pomagamy Klientom rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy prawne pojawiające się w związku z prowadzeniem działalności, uwzględniając przy tym różne uwarunkowania biznesowe. Dzięki wszechstronnej wiedzy i doskonałej znajomości regulacji prawnych, jak również znajomości specyfiki działalności prowadzonej przez naszych Klientów, jesteśmy w stanie wskazać najkorzystniejsze rozwiązania, idealnie dopasowane do potrzeb Klientów i zapewniające im możliwość bezpiecznego i efektywnego prowadzenia działalności i rozwoju.

Własność intelektualna

Doradzamy Klientom we wszystkich sprawach związanych z ochroną, obrotem oraz zarządzaniem prawami własności intelektualnej. Oferujemy pomoc przy wyborze strategii ochrony praw własności intelektualnej, przygotowaniu i negocjowaniu umów obejmujących prawa własności intelektualnej oraz wdrażaniu nowych technologii. Doradzamy w sprawach z zakresu praw autorskich i pokrewnych, baz danych, ochrony wizerunku, tajemnicy przedsiębiorstwa i dóbr osobistych oraz prowadzimy postępowania sporne.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów z zakresu praw własności intelektualnej,
 • opiniowanie zagadnień autorskoprawnych, w szczególności w kontekście możliwych naruszeń praw innych podmiotów,
 • badanie statusu prawnego posiadanych praw (audyt prawny),
 • identyfikowanie ryzyka prawnego związanego z obrotem prawami,
 • doradztwo w zakresie ochrony baz danych,
 • ochrona przed naruszeniami oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą,
 • ochrona wizerunku i dóbr osobistych,
 • doradztwo w zakresie działań reklamowych,
 • doradztwo w zakresie problematyki IT, w tym wdrożeń i umów,
 • przygotowanie dokumentów oraz pomoc przy wdrażaniu rozwiązań dotyczących zarządzania oraz zasad komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Start Up, SME

Oferujemy kompleksowe usługi prawne dostosowane do potrzeb startupów i SME na poszczególnych etapach rozwoju przedsięwzięcia. Obsługujemy zarówno firmy już funkcjonujące na rynku, jak i te dopiero powstające. Doradzamy zarówno w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności, jak również ochrony praw własności intelektualnej oraz negocjowania umów z inwestorami.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie, analizę oraz negocjowanie dokumentów transakcyjnych (NDA, term sheet, umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników),
 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaangażowania inwestorów w działalność startupu czy SME,
 • przygotowanie spółki do badania prawnego (vendor due diligence) oraz badanie due diligence pod kątem identyfikacji ryzyka inwestycyjnego,
 • doradztwo dotyczące zabezpieczenia własności intelektualnej,
 • pomoc prawną w bieżącej działalności.

 

Umowy w obrocie gospodarczym

Oferujemy pomoc prawną zarówno w procesie negocjacji i zawierania umów, jak i ich późniejszego wykonywania oraz dochodzenia roszczeń z nich wynikających. Opiniujemy umowy przedstawione przez Klientów oraz dokonujemy oceny ryzyka prawnego związanego z zawarciem umowy i wskazujemy najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, jak również innych umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 • udział w negocjacjach oraz pomoc przy zawieraniu, zmianach i rozwiązywaniu umów,
 • odstąpienie, ustalanie nieważności i uchylanie się od skutków prawnych zawartych umów,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
 • opracowywanie wzorów umów,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności kontraktowej stron.

 

Prawo pracy

Doradzamy naszym Klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pomagamy, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, przygotowywać i negocjować umowy oraz ich zmiany i rozwiązanie. Doradzamy przy restrukturyzacji zatrudnienia oraz zwolnieniach grupowych. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • doradztwo w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie regulacji wewnętrznych, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania itp.,
 • pomoc przy rozwiązywaniu stosunków prawnych przez pracodawcę i pracownika,
 • doradztwo w zakresie mobbingu oraz audyt istniejących rozwiązań pod kątem możliwych naruszeń praw pracowniczych,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym pomoc prawną przy zwolnieniach grupowych.

 

Sprawy sporne i sądowe własności przemysłowej

Zespół rzeczników patentowych i radców prawnych Sigeon IP z powodzeniem prowadzi negocjacje i mediacje w celu polubownego załatwienia spraw spornych oraz postępowania sporne i sądowe w zakresie własności przemysłowej, dotyczące w szczególności:

 • spraw sprzeciwowych dla zgłoszonych do ochrony znaków towarowych, spornych o unieważnienie bądź wygaszenie prawa z patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego i wzoru przemysłowego prowadzone przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO),
 • spraw związanych z własnością intelektualną przed sądami administracyjnymi tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA),
 • spraw cywilnych w zakresie naruszeń praw wyłącznych,
 • sporów dotyczących domen internetowych,
 • sporno-sądowych w postępowaniach gospodarczych i karnych.

Prawo spółek

Doradzamy Klientom w sprawach korporacyjnych związanych z organizacją i bieżącą działalnością spółek prawa handlowego. Wspieramy naszych Klientów zarówno przy tworzeniu spółek, jak i ich późniejszym funkcjonowaniu.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • doradztwo przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej dla planowanej działalności,
 • zakładanie spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie regulaminów działania organów spółek i innych wewnętrznych dokumentów,
 • zmiany w kapitale zakładowym i inne zmiany w umowach i statutach spółek,
 • bieżącą obsługę prawną organów spółek,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów wspólników/akcjonariuszy,
 • obsługę prawną przekształceń spółek oraz doradztwo przy rozwiązywaniu i likwidacji,
 • doradztwo i reprezentację stron w sporach korporacyjnych,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółek i członków jej organów, a także ochrony praw i interesów wspólników/akcjonariuszy,
 • doradztwo w zakresie compliance, w tym audyt istniejących procesów i regulacji oraz tworzenie i aktualizację procedur oraz regulacji wewnętrznych w zakresie compliance.

 

Fuzje i przejęcia

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach transakcji obejmujących fuzje i przejęcia, począwszy od prawnego audytu, poprzez przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentację przed odpowiednimi organami, aż do zamknięcia transakcji.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • doradztwo przy transakcjach obejmujących obrót przedsiębiorstwem lub jego częścią, zbycie lub nabycie udziałów/akcji,
 • doradztwo w procesach łączenia, podziału i przejęcia spółek,
 • badanie prawne przygotowujące spółkę do zbycia (vendor due diligence);
 • badanie prawne nakierowane na zidentyfikowanie obszarów ryzyka prawnego istniejącego w nabywanej spółce (due diligence),
 • przygotowywanie i negocjowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej (m.in. listów intencyjnych, porozumień wspólników (akcjonariuszy), umów wspólnego przedsięwzięcia, umów nabycia udziałów/akcji lub aktywów, umów joint venture oraz związanych z transakcją czynności korporacyjnych),
 • doradztwo w zakresie przekształcenia i reorganizacji spółek.

Postępowania przedsądowe, arbitraż, mediacje

Pomagamy Klientom na wszystkich etapach prowadzenia sporów sądowych i sądowo – administracyjnych, poczynając od etapu przedsądowego aż do egzekucji należności. Reprezentujemy Klientów podczas mediacji i negocjacji, a także przed sądami powszechnymi oraz przed sądami arbitrażowymi (polubownymi).

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • reprezentowanie stron w trakcie negocjacji ugodowych i mediacji,
 • prowadzenie postępowania przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • występowanie w imieniu klientów w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji, w tym pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
 • postępowania upadłościowe i naprawcze.

 

Oferta szkoleniowa

Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą i doświadczeniem organizując szkolenia dedykowane – przygotowywane stosownie do potrzeb Klienta, adresowane do zgłoszonej przez Klienta grupy docelowej (menadżerowie, kadra zarządzająca, kadra kierownicza, pracownicy różnego szczebla). Program takich szkoleń opracowywany jest w ścisłej współpracy z Klientem zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i po ustaleniu doświadczenia i stopnia znajomości problematyki szkolenia przez grupę docelową.

Organizujemy szkolenia z zakresu:

 • praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej (w szczególności obejmujące korzystanie w praktyce z praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, zakres ochrony autorskoprawnej i przesłanki jej powstania, zasady odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej, obrót prawami własności intelektualnej),
 • prawa spółek (w tym procedura, wymogi formalne i aspekty praktyczne organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek kapitałowych, odpowiedzialność członków organów spółek),
 • prawa pracy (zagadnienia związane z zabezpieczeniem interesów pracodawcy i zmniejszeniem ryzyka postępowań sądowych związanych z roszczeniami pracowniczymi, w tym roszczeń związanych z zakończeniem współpracy z pracownikiem oraz roszczeń o mobbing i dyskryminację).

 

Rzecznicy Patentowi

Ochrona IP w Polsce, Europie i świecie. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, walidacje, badania patentowe

Doradztwo biznesowe IP

Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, rynkowe analizy technologii, studia wykonalności, doradztwo biznesowo-inwestycyjne w IP

BioMed

Kompleksowe podejście do ochrony prawnej i komercjalizacji rozwiązań z sektorów BioMed i łączącej te dziedziny farmacji