Grzelak i Wspólnicy, Kancelaria Patentowo-Prawna

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej, obsługa prawna i biznesowa firm i instytucji

Sigeon IP jest Kancelarią polskich i europejskich rzeczników patentowych

Uważamy, że gwarancją dobrej współpracy pomiędzy Klientem a Kancelarią, jest pełne zrozumienie jego problemów i potrzeb, które może zostać osiągnięte tylko dzięki ścisłej współpracy. Naszą współpracę zaczynamy więc od określenia potrzeb i celów, co pozwala nam zaproponować najlepsze rozwiązania dopasowane do oczekiwań naszych Klientów.

Działamy bezpośrednio przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

wiecej

Dzięki rozległej sieci partnerów na całym świecie możemy zaoferować nasze usługi także dla wszystkich innych państw i obszarów.

Zapewniamy pełen zakres usług w sprawach związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem praw własności przemysłowej, a także w postępowaniach dotyczących sporów na tle tych praw. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje między innymi przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, składanie wniosków o uzyskanie praw własności przemysłowej i dalsze prowadzenie postępowań dotyczących patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych w Polsce i za granicą.

Dokonujemy kompleksowej walidacji patentów europejskich wraz z przygotowywaniem i weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych i zastrzeżeń patentowych.

Przeprowadzamy także badania w literaturze patentowej m.in. badania czystości patentowej (freedom-to-operate, FTO), badania zdolności patentowej, badania stanu techniki, wystawiamy opinie dla celów wniosków patentowych i wniosków o dofinasowanie.

Pomagamy przygotować strategię komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, jak również przeprowadzamy IP due-diligence.

Nasi rzecznicy patentowi, wraz z adwokatami i radcami prawnymi, reprezentują Klientów zarówno w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniami patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, jak również w postępowaniach sprzeciwowych i zmierzających do unieważnienia praw, prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Oferujemy także wsparcie we wszelkich postępowaniach dotyczących naruszenia praw wyłącznych, praw autorskich i w sporach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

Prowadzimy zmiany w rejestrach urzędów patentowych związane z przeniesieniem, zbyciem praw własności przemysłowej, zmiany siedziby lub nazwy uprawnionego lub zgłaszającego.

Wspieramy naszych Klientów także na przedsądowym etapie sporu, w szczególności prowadząc negocjacje i mediacje oraz pomagając znaleźć ugodowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji konfliktowej.

Wraz z ekspertami z zakresu doradztwa gospodarczo-finansowego wspieramy proces transferu technologii, licencjonowania praw własności intelektualnej, jak również przygotowujemy projekty umów z tym związane.

Posiadamy unikalny zespół specjalistów związanych z ochroną własności intelektualnej, obsługą prawną przedsiębiorców oraz komercjalizacją, inwestycjami i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w branży farmaceutycznej, medycznej, biotechnologicznej, chemicznej, spożywczej, kosmetycznej, rolnej, elektronice, mechanice i IT.

Uzyskiwanie i utrzymywanie praw własności przemysłowej

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu następujących praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej:

 • patentów na wynalazki,
 • praw ochronnych na znaki towarowe,
 • praw ochronnych na wzory użytkowe,
 • praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • dodatkowych praw ochronnych (SPC),

poprzez właściwą identyfikację przedmiotu własności przemysłowej, następnie przygotowanie zgłoszeń patentowych, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz dodatkowych praw ochronnych i złożenie zgłoszeń w stosownych urzędach – Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej UPRP, Europejskim Urzędzie Patentowym EPO, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO oraz Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO, nadzorowanie postępowania przez stosownym urzędem do uzyskania prawa wyłącznego oraz utrzymywanie tych praw przez:

 • monitorowanie terminów, wnoszenie opłat okresowych i opłat ochronnych do odpowiednich urzędów patentowych,
 • dokonywanie zmian w rejestrach urzędów patentowych w przypadkach zmian związanych z przeniesieniem, zbyciem praw własności przemysłowej, zmianą siedziby lub nazwy uprawnionego bądź zgłaszającego.

 

Prowadzenie badań patentowych i wystawianie opinii

Badania patentowe mają za zadanie ustalenie zakresu i rodzaju rozwiązań technicznych zbliżonych do przedmiotowego rozwiązania i nieobjętych ochroną prawną, co pozwala na wykorzystanie ich w opisie patentowym lub w nowej technologii. Wnioski uzyskane na podstawie badań patentowych niejednokrotnie pozwalają na uniknięcie niepotrzebnych wydatków poniesionych na badania i rozwój produktu, technologii wytwarzania lub kosztów odszkodowań dla pierwotnych właścicieli praw do wynalazku. W sytuacji konkurencji rynkowej powszechnie stosowana ochrona patentowa wprowadzanych rozwiązań wymaga od przedsiębiorców coraz większej i aktualnej wiedzy na temat chronionych rozwiązań technicznych. Informacje takie przydatne są do podjęcia właściwej decyzji, zwłaszcza na etapie opracowywania nowego produktu i wprowadzania nowego produktu na rynek. Dlatego też, zespół rzeczników patentowych Sigeon IP specjalizuje się w:

 • badaniach stanu techniki,
 • badaniach zdolności patentowej/ochronnej dla wynalazków i wzorów użytkowych,
 • badaniach czystości patentowej tzw. Freedom To Operate,
 • badaniach z zakresu ochrony patentów,
 • wydawaniu opinii o zdolności patentowej dla celów wniosków patentowych i wniosków o dofinasowanie,
 • badaniach i opiniowaniu zdolności rejestrowej znaków towarowych,
 • badaniach i opiniowaniu zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
 • analizie ryzyka związanego z czystością patentową,
 • badaniach i opiniach na temat dostępności domen internetowych i ryzyka związanego z naruszeniem praw wyłącznych,
 • badaniach i monitoringu rozwoju kierunków technologii i aktywności konkurencji,
 • badaniach otoczenia patentowego (patent landscape), badaniach stanu techniki rozwiązań technicznych dotyczących chemii, farmacji, medycyny, biotechnologii, weterynarii, żywności, rolnictwa.

 

Szkolenia

Zespół Kancelarii Sigeon IP chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, a dzięki zamiłowaniu i doświadczeniu w prowadzeniu dydaktyki z przyjemnością prowadzi szkolenia dopasowane tematycznie do potrzeb zamawiających. Program takich szkoleń opracowywany jest we współpracy z Klientem po ustaleniu doświadczenia i stopnia znajomości tematu przez grupę docelową problematyki szkolenia. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń dotyczących kompleksowej ochrony praw wyłącznych w dziedzinach nauk przyrodniczych, biologii, biotechnologii, farmacji, medycyny, chemii, weterynarii. Oferujemy zindywidualizowane szkolenia:

 • skierowane do naukowców i twórców, dotyczące praw własności intelektualnej i przemysłowej, możliwości ich rozwoju, zabezpieczenia i komercjalizacji,
 • skierowane do działów B+R, dotyczące rozwoju własności intelektualnej i przemysłowej w konkretnych jednostkach B+R,
 • skierowane do kadr zarządzających, dotyczące sposobu wykorzystania własności intelektualnej dla podniesienia wartości i rozwoju przedsiębiorstwa i sposobu zarządzania tą własnością,
 • skierowane do twórców, dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych.

Walidacje patentów europejskich

Po uzyskaniu patentu europejskiego, w celu uzyskania ochrony w wybranych krajach będących stronami Konwencji o patencie europejskim, konieczne jest jego uprawomocnienie. Uprawomocnienie zwane potocznie walidacją polega na wniesieniu stosownej opłaty oraz ewentualnym złożeniu tłumaczenia całego opisu patentowego albo zastrzeżeń patentowych na język krajowy, zależnie od wymogów danego urzędu patentowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu walidacji patentów europejskich przez Urzędem Patentowym RP, dzięki czemu zapewniamy:

 • kompleksową obsługę walidacji patentów europejskich,
 • przygotowanie tłumaczeń opisów patentowych,
 • weryfikację tłumaczeń.

Dzięki szerokim kontaktom z kancelariami europejskimi pomagamy naszym Klientom w walidacjach patentów europejskich we wszystkich krajach będących stronami Konwencji o patencie europejskim.

Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, wsparcie rozwoju technologii i obrotu prawem

Zespół Sigeon IP kompleksowo doradza naszym Klientom w zakresie ochrony własności intelektualnej poprzez:

 • opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej oraz strategii patentowych,
 • identyfikację przedmiotów własności intelektualnej, mogących podlegać ochronie,
 • analizę zasadności patentowania i czystości patentowej wdrażanych technologii,
 • doradztwo w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej oraz opracowanie projektów umów licencyjnych, transferu technologii, umów o zachowaniu poufności (NDA),
 • optymalizację wydatków na ochronę własności intelektualnej,
 • wsparcie w rozwoju nowych technologii,
 • wsparcie w rozwoju praw intelektualnych w SME, start-up, jednostkach B+R, Uniwersytetach i Instytutach naukowych,
 • opracowywanie strategii międzynarodowej ochrony dla uzyskania praw własności przemysłowej,
 • opracowywanie strategii komercjalizacji,
 • doradztwo IP dla podmiotów ubiegających się o dotacje unijne,
 • IP due-diligence i wsparcie w zarządzeniu IP.

Prowadzenie postępowań dla patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce i za granicą

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i znajomości meandrów procedur i przepisów prawa nasi rzecznicy patentowi z sukcesami od lat zajmują się prowadzeniem wszystkich typów postępowań przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), prowadzeniem postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), prowadzeniem postępowań w sprawach unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), prowadzeniem zgłoszeń międzynarodowych (PCT) i ich kontynuacji w fazach regionalnych i krajowych na całym świecie.

Sprawy sporne i związane z naruszeniem praw własności przemysłowej

Kancelaria Sigeon IP prowadzi postępowania związane z unieważnieniami i naruszeniami praw wyłącznych tj. prawa do patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez podmioty trzecie, jak również wspieramy naszych Klientów w przypadkach wysunięcia wobec nich roszczenia w związku z zarzucanym im naruszeniem cudzych praw. Nasz zespół doświadczonych rzeczników patentowych oraz radców prawnych doradza i prowadzi postępowania sporno-sądowe analizując potencjalne zagrożenia i sytuację prawną. Rzecznicy patentowi i radcy prawni z Sigeon IP z powodzeniem prowadzą:

 • postępowania sprzeciwowe i zmierzające do unieważnienia bądź wygaszenia prawa wyłącznego dla praw z patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego i wzoru przemysłowego prowadzone przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO),
 • postępowania związane w własnością intelektualną przed sądami administracyjnymi tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA),
 • postępowania cywilne w zakresie naruszeń praw wyłącznych,
 • spory domenowe,
 • sprawy sporno-sądowe w postępowaniach gospodarczych i karnych,
 • negocjacje i mediacje w celu polubownego załatwienia spraw spornych, w tym przygotowanie listów ostrzegawczych i odpowiedzi na takie listy w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych.

Usługi prawne

Kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z własnością intelektualną i prowadzeniem działalności gospodarczej

Doradztwo biznesowe IP

Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, rynkowe analizy technologii, studia wykonalności, doradztwo biznesowo-inwestycyjne w IP

BioMed

Kompleksowe podejście do ochrony prawnej i komercjalizacji rozwiązań z sektorów BioMed i łączącej te dziedziny farmacji