Grzelak i Wspólnicy, Kancelaria Patentowo-Prawna

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej, obsługa prawna i biznesowa firm i instytucji

Sigeon IP – doradztwo gospodarczo-finansowe

Kancelaria patentowo-prawna Sigeon IP oferuje doradztwo gospodarczo-finansowe i wsparcie procesu komercjalizacji innowacyjnych technologii. Nasi eksperci posiadają nie tylko doświadczenie biznesowe, ale również specjalistyczną wiedzę naukową z obszaru nauk biologiczno-chemiczno-medycznych, weterynaryjnych oraz sektora spożywczego i kosmetycznego. Dzięki temu dobrze rozumieją rynek nowych technologii i są w stanie skutecznie wesprzeć indywidualnych wynalazców, instytucje naukowe czy spółki technologiczne w rozwoju, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii.  

więcej

Wykonujemy analizy rynkowe dla innowacyjnych rozwiązań, a także przygotowujemy strategie komercjalizacji, studia wykonalności obejmujące biznesplan oraz plan rozwoju produktu czy wyceny technologii.

Pomagamy w pozyskiwaniu grantów na prace badawczo-rozwojowe oraz finansowania od inwestorów prywatnych, pozwalającego na uruchomienie działalności i rozwój firmy. Wspieramy Klientów na etapie budowy zespołów projektowych, zapewniamy doradztwo ekspertów branżowych, pośredniczymy w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych skutkujących współpracą naukową i gospodarczą.

Ponadto przeprowadzamy, na rzecz inwestorów kapitałowych oraz branżowych, kompleksową ocenę planowanych nowych inwestycji (technologiczną, prawną, IP), wraz z oceną ryzyka, oraz analizę posiadanego portfela inwestycyjnego obejmującego branżę biotechnologiczną, farmaceutyczną, medyczną. Naszym Klientom zagranicznym reprezentującym powyższe branże pomagamy w rozwoju działalności badawczo-rozwojowej na terenie Polski oraz pośredniczymy w nawiązywaniu współpracy z polskimi jednostkami naukowymi.

Planowanie i zarządzanie pracami B+R koniecznymi do wdrożenia projektu/produktu na rynek

Dla naszych Klientów – wynalazców, zespołów projektowych, jednostek naukowych, działów badawczo-rozwojowych innowacyjnych firm i inwestorów – oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie planowania prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania ich wyników. Dokonujemy analizy potencjału gospodarczego własności intelektualnej będącej w posiadaniu Klientów oraz wspieramy przy pozyskiwaniu finansowania na dalszy rozwój technologii, zarówno ze źródeł publicznych jak i od inwestorów prywatnych. Pomagamy również podmiotom zagranicznym z branży biomedycznej w uruchomieniu i prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej na terenie Polski lub nawiązaniu współpracy z polskimi jednostkami naukowymi.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • przegląd wyników prac badawczych pod kątem możliwości wdrożenia,
 • pomoc w uszeregowaniu projektów w zależności od ich potencjału gospodarczego i komercyjnego,
 • analizę możliwości komercjalizacji technologii / analizę potencjału biznesowego,
 • wielopoziomową analizę ryzyka związanego z inwestycją w dany projekt,
 • budowanie modeli biznesowych oraz biznesplanów dla projektów naukowych o wysokim potencjale komercyjnym,
 • budowanie i optymalizację programów badawczo-rozwojowych mających na celu wdrożenie innowacyjnej technologii na rynek,
 • mentoring prowadzonych projektów badawczych o potencjale gospodarczym wraz z bieżącą weryfikacją planów badawczych pod kątem kluczowych wydarzeń na rynku,
 • wsparcie rozwoju projektu lub rozwiązania problemu technicznego przez pozyskanie eksperta,
 • poszukiwanie partnerów naukowych i gospodarczych do wspólnego przedsięwzięcia,
 • budowanie zespołów eksperckich do realizacji prac B+R,
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych (np. identyfikację potencjalnych źródeł finansowania, wsparcie przy pozyskiwaniu grantów, tworzenie oferty inwestycyjnej).

Zarządzanie wdrożeniem produktu na rynek

Nasza oferta obejmuje analizę ekonomiczną i gospodarczą projektów badawczo-rozwojowych, dotyczących szeroko rozumianych nauk biologiczno-medycznych i rolniczych. Dzięki dobremu zrozumieniu technologii w sposób kompetentny potrafimy wesprzeć grupy badawcze, instytucje naukowe lub innowacyjne przedsiębiorstwa w ocenie potencjału gospodarczego technologii, a następnie przeprowadzić przez kolejne etapy procesu komercjalizacji.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • analizę potencjału biznesowego,
 • analizy rynku, analizy otoczenia biznesowego i konkurencji,
 • tworzenie biznesplanów i strategii wejścia na rynek,
 • wybór optymalnej ścieżki komercjalizacji,
 • tworzenie dokumentacji inwestycyjnej,
 • wycenę własności intelektualnej,
 • wyceny innowacyjnych technologii,
 • wsparcie w identyfikacji i negocjacjach z partnerami technologicznymi oraz inwestorami kapitałowymi,
 • pomoc w pozyskiwaniu kapitału na pokrycie kosztów wdrożenia.

Zarządzanie IP

Wiemy, jak ważną rolę we wdrażaniu innowacyjnych technologii odgrywa ochrona własności intelektualnej, dlatego też dla swoich klientów oferujemy usługi z zakresu zarządzania IP wymagające interdyscyplinarnej wiedzy i współpracy prawników, rzeczników patentowych, doradców gospodarczych i ekspertów branżowych.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • identyfikację przedmiotów własności intelektualnej, mogących podlegać ochronie,
 • analizę zasadności patentowania i czystości patentowej wdrażanych technologii,
 • doradztwo w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej i intelektualnej oraz opracowanie projektów umów o transfer technologii z potencjalnymi kooperantami,
 • analizę ryzyka związanego z czystością patentową oraz korzystaniem z praw własności intelektualnej,
 • optymalizację wydatków na ochronę własności intelektualnej,
 • strategię międzynarodowej ochrony patentowej,
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych, takich jak regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, czy regulaminy organizacyjne ośrodków transferu technologii, a także pomoc przy ich wdrażaniu.

Wsparcie dla inwestorów

Współpracujemy z inwestorami poszukującymi nowych projektów obejmujących obszar nauk biomedycznych lub posiadających takie projekty w portfolio i potrzebujących wsparcia w ich rozwoju oraz optymalizacji dróg wyjścia z inwestycji. Inwestorom tym oferujemy usługi obejmujące ocenę technologii, weryfikację pod względem naukowym i gospodarczym planów rozwoju i wdrożenia, a także pomoc w nawiązaniu współpracy z ekspertami branżowymi czy uzupełnieniu brakujących kompetencji w zespołach projektowych.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • due diligence technologii lub innowacyjnego pomysłu, z możliwością analizy aktualnych trendów technologicznych w danym obszarze,
 • weryfikację biznesplanów i strategii wejścia na rynek,
 • weryfikację zespołów odpowiedzialnych za rozwój technologii i realizację biznesplanu,
 • wielopoziomową analizę ryzyka związanego z inwestycją w dany projekt,
 • analizę strategii ochrony patentowej pomysłu będącego celem inwestycyjnym,
 • analizę i ocenę planów badawczo-rozwojowych stworzonych przez wynalazcę/spółkę, dokonywaną wspólnie z ekspertami zagranicznymi,
 • analizę portfela inwestycyjnego i wsparcie w uszeregowaniu projektów pod kątem potencjału technicznego i biznesowego,
 • identyfikację alternatywnych nisz rynkowych dla technologii lub produktu,
 • studia wykonalności,
 • wsparcie w znalezieniu ekspertów/specjalistów w danym obszarze potrzebnych do rozwiązania problemu technicznego.

Rzecznicy Patentowi

Ochrona IP w Polsce, Europie i świecie. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, walidacje, badania patentowe

Usługi prawne

Kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z własnością intelektualną i prowadzeniem działalności gospodarczej

BioMed

Kompleksowe podejście do ochrony prawnej i komercjalizacji rozwiązań z sektorów BioMed i łączącej te dziedziny farmacji